Ana Sayfa Haberler Mesken Satış İhale İlanı

Mesken Satış İhale İlanı

Encümen'in 06/01/2022 tarih 6 sayılı kararı gereğince; ekli listede bilgileri verilen taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
17.01.2022
 

İLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANMadde 1. Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi 6247 ada 1 parseline kayıtlı B2-4 Blok 1. Kat 7 Bağımsız Bölüm numaralı ve 98,15 m² alana sahip konut, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m.45 ve devamı hükümleri uyarınca açık teklif usulüyle ihale yoluyla satılacaktır.

Madde 2. Artırma ve İhale, 27/01/2022 Perşembe günü saat 14.30'da, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 1. Katında yer alan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

Madde 3. Muhammen bedel, 220.000,00-TL olup geçici teminat tutarı 6.600,00-TL’dir.

Madde 4. İhale şartnamesi ve ekleri, Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın 5. Katında yer alan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanmış yazılı teklifin de eklendiği dosyayı, ihale tarih ve saatine kadar ulaşması kaydıyla Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına iadeli taahhütlü olarak göndermeleri şarttır. Telgraf veya faks yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

A.  Gerçek Kişi

İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

-Yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

-Kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı görülerek “aslı gibidir” onaylı fotokopisi dosyasına konulacaktır.)

-Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.


B.  Tüzel Kişi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde;

-Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri,

-Tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

hale yılı içerisinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi,

-Tebligat için adres beyanı,

-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.


C.  Ortak Girişim

      İsteklinin ortak girişim olması halinde; noter onaylı ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 6. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale belgeleri ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 7. İstekliler, işbu ihaleye katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 8.  Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr