Ana Sayfa Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

12.01.2018

1-Tavas ilçesi, Yaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Boyacılar Sokak”isminin “Boyacıoğlu Sokak”olarak değiştirilmesine Tavas Belediye Başkanlığının 07/12/2017 tarih ve 185 no.lu meclis kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, sokak ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 

2-Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-16/05/2014 tarih ve 257 sayılı Meclis kararıyla yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılarak yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulması için ekte sunulan taslağın görüşülmesi hususuna ilişkin Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince, memur kadrolarında boş kadrolarda derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvellerinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6-Belediyemizin değişik birimlerinde 10 avukat, 3 sağlık teknikeri, 2 sağlık teknisyeni, 3 veteriner hekim, 50 mühendis, 7 mimar, 9 şehir plancısı, 2 programcı, 4 kimyager, 3 ekonomist, 1 sosyolog, 50 tekniker ve 5 teknisyen’in, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca 2018 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2018 - 31/12/2018 dönemi arasında maktu mesai ücretinin belirlenmesine ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8-İlimizde kullanılan erken uyarı istasyonları ve yeni istasyon tesisleri için ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi uyarınca İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 150.000,00 TL kaynak aktarılması hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Denizli ili, Baklan ilçesi, Merkez Mahallesi, 274 ada, 3 no.lu parsel üzerine inşa edilen Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis binasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre bedelsiz olarak Baklan Belediyesi adına 3 (üç) yıllığına tahsis edilmesi ve Baklan Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
10-Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait uygulama imar planında Lise Alanı olarak planlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 156 ada, 3 no.lu (11.117,60 m²) parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre 32 derslikli okul yapılmak üzere Ortaöğretim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
11-Uygulama imar planında İlkokul olarak planlı tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hallaçlar Mahallesi, 318 ada, 1 no.lu (4.284,00 m²) parseldeki Denizli Büyükşehir Belediyesine ait 2956/4284 (2.956,00 m²) hissenin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
12-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/413 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli Kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde Arsalara İlişkin Hükümler başlığının parsel büyüklükleri kısmının 6. maddesinin 3. ve 5. bentleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,505 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Acıpayam Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 197 sayılı kararıyla kabul edilen, Acıpayam ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 2 ve 3.2 no.lu plan hükümleri ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,35 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
14-Honaz Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Kocabaş Mahallesi, tapunun M22-B-17-D-1-C pafta, 397 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,14 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Akalan Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hakkında konunun onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Honaz Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz içesi, Hürriyet Mahallesi, M22-B-21-D-2-C pafta, 344 ada 4 no.lu parselin doğusunda park alanı olarak planlı alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-18846,15 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Kumafşarı Mahallesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hakkında konunun onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Çal Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 110 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 1231, 1232 ve 1236 parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29713 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Çal Belediye Meclisinin05/12/2017 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Bayıralan Mahallesi, 112 ada, 25 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan; Çameli ilçesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hakkında konunun onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi, 107 ada, 30 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Bozkurt Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Fatih Mahallesi, 5256 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının               UİP-1185,18 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-DESKİ Genel Müdürlüğününtalebi üzerine hazırlanan; Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1109 ada, 106 parselin güneyinde bulunan alan ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Bozkurt Belediyesinintalebi üzerine hazırlanan; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Tutluca Mahallesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/417 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Eskihisar Mahallesi, 2028 ada, 3 parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,503 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Denizli ili, Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, 39 ada 11 parsel ve çevresi ile Yeniimar Mahallesi, 366 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli revizyon nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/411 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy Gölemezli kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında, üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,511plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 183 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Vakıf Mahallesi, 3664 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının                  UİP-24812,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/414 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında Denizli Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarihli ve 438 sayılı kararının revize edilerek plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,506 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Tülay Akkol Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'ye ait tapunun; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 5469 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/409 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,20 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-Çiğdem KUZU’nun, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 5477 ada, 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-Güney Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Güney ilçesi, Tilkilik Mahallesi, 150 ada, 95 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34-Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sevindik Mahallesi, 3918 adanın kuzeyinde kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

35-
Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 2018/50 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5009 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,540 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

36-
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih, 2018/42 sayılı kararıyla kabul edilen; Dokuzkavaklar Mahallesi, 5003 ada, 8 ve 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,502 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
37-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/63 sayılı kararı ile kabul edilen; tapuda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, 296 ada 9-10 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,543 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

38-
Çivril Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih, 165 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 224 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,33 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
39-Kale Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Kale ilçesi, Kale Mahallesi, 8 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3374,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
40-Çivril Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih, 166 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, 314 ada 14 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,34 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
41-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/59 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5403 ada 1-2-3-6-7 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,539 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
42-Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine;Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 443 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
43-Pamukkale Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih, 2018/43 sayılı kararıyla kabul edilen; Kınıklı Mahallesi, 5306 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,513 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
44-Pamukkale Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih, 2018/41 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, M22D09B2B pafta, 7053 ada 24 no.lu kadastral parselde bulunan park alanında trafo alanı tesis edilmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,18 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
45-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih, 2018/47 sayılı kararıyla kabul edilen; Kale Mahallesi, 350 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,542 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
46-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 2018/49 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5185 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,515 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
47-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih, 2018/51 sayılı kararıyla onaylanan UİP-759,537 PİN Numaralı Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5367 ada 8 ve 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

48-
Pamukkale Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 2018/44 sayılı kararı ile kabul edilen; tapuda Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 3542 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,512 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
49-Çal Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih, 11 sayılı kararı ile kabul edilen; İlimiz Çal-Bekilli Yolunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce revize edilen kamulaştırma planının, Çal İlçe Merkezinin imar planlı kesimlerini kapsayan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,9 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
50-Ali KURT’un talebi üzerine Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 112 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
51-Çal Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih, 13 sayılı kararı ile kabul edilen; İlimiz Çal-Bekilli Yolunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünce revize edilen kamulaştırma planının, Akkent Mahallesinin imar planlı kesimlerini kapsayan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-5983,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
52-Denizli ili, Honaz ilçesi, Honaz Mahallesi, M22B21C1C pafta, 327 ada 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanmasıhakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

53-
Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinin yapımında kullanılmak üzere Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami Yaptırma Yaşatma Derneğine 1.500.000,00 TL ödenek aktarılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

54-
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bereket Sulama Birliği Başkanlığının 11/01/2018 tarihli ve 2018/04 sayılı talebinde yer alan; Sulama sahalarının kapalı basınçlı borulu sulama sistemine geçirilmesi için DSİ’ye ödenecek olan %10’luk katkı payı tutarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyemizden aktarılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.
 
55-Denizli’nin tanıtımına katkıda bulunmak ve yerel habercilik faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek olan Kristal Horoz Gazetecilik Ödülleri ile ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti arasında protokol imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesi.

56-
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Karalar Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
57-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 2017/367 sayılı kararıyla kabul edilen; Tekkeköy Mahallesi, 901 parsel ve çevresinde imar uygulaması olmayan bölgede hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,481 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
58-Acıpayam Belediye Başkanlığının, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, Yukarı Mahalle, 64 ada 3-4 parseller ve Acıpayam Belediyesinin hissedarı olduğu Yeni Mahalle, 327 ada 2-3-12 no.lu parsellerin bulunduğu alanda hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
59-Denizli ili, Honaz ilçesi, Menteşe ve Honaz Mahallelerinde M22B21C, M22B22D pafta, 1098 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
60-Baklan Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Dağal Mahallesi, 3421, 3524 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
61-Bereket Enerji Üretim A.Ş. ve Tümaş Mermer San. Tic. A.Ş. ile Ceyhan SALDANLI’nın, tapuda Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada, 129-130-132 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatmış oldukları imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
.